Mr. Pancake House
877 Wuding Lu, near Jiaozhou Lu
武定路877号, 近胶州路
+86 21 6255 1648
Rm107, No. 6, 3717 Hongmei Lu, near Yan’an Xi Lu
虹梅路3717弄6号107室, 近延安西路
+86 21 5485 1775