Mercato, Shanghai
6/F, 3 Zhongshan Dong Yi Lu, near Guangdong Lu
中山东一路3号6楼, 近广东路
+86 21 6321 9922